TÌNH HÌNH XỬ LÝ
HỒ SƠ MỘT CỬA THÁNG 09 / 2021
Đã nhận 311 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn100 %
Đã xử lý 309 hồ sơ
Đúng hạn 309 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)
Đang xử lý 2 hồ sơ
Đúng hạn 2 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)